Przestrzeganie prawa

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.,
 2. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. UE L z 23.11. 1995r., Nr 281, s. 31),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać systemy służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenie przed administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015r., poz. 719),
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 745),
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2014r., poz. 1934),
 7. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne 9t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114),
 8. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000),
 9. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228),
 10. Prowadzenie przed administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015r., poz. 745),
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2010 nr 21 poz. 108).
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych (10.05.2018)
 13. Dyrektywa dot. przepływu inform. między organami ścigania (27.04.2016)
 14. Zgłoszenie naruszenia danych

Brak możliwości komentowania.