Informowanie pracownika o monitoringu wizyjnym i monitoringu poczty elektronicznej w miejscu pracy nowym obowiązkiem pracodawcy

Monitoring w miejscu pracy pozostawał do czasu wejścia w życie dyrektywy RODO kwestią marginalizowaną przez pracodawców. Dopiero konieczność wdrożenia przez nasz kraj tej dyrektywy oraz nowa ustawa z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych i Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stały się kluczowe dla nowelizacji przepisów Kodeksu pracy.

Pracodawca – na podstawie art. 22² i 22³ Kodeksu pracy, może wprowadzić zarówno monitoring wizyjny, jak i monitoring poczty elektronicznej w miejscu pracy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia albo zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przy czym nie może to naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracowników. Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie powinien przekraczać 3 miesięcy od dnia nagrania (art. 22 ² § 3 K.p.).

Zgodnie  z art. 22² K.p. pracodawca powinien wprowadzić procedury monitoringu, o których mowa wyżej w formie aneksu do regulaminu pracy albo do układu zbiorowego, a w przypadku pracodawców nie zobowiązanych do stosowania regulaminu – poprzez obwieszczenie, np. w formie zarządzenia. Pracownik powinien zostać poinformowany o stosowanych rodzajach monitoringu w miejscu pracy i złożyć stosowne oświadczenie lub oświadczenia potwierdzające świadomość bycia monitorowanym. Oświadczenia te powinny znaleźć się w aktach osobowych pracownika.

Cele ustanowienia monitoringu są oczywiste: zwiększenie bezpieczeństwa, ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu, wyjaśnianie sytuacji konfliktowych, ustalanie sprawców czynów zabronionych, ograniczanie dostępu osób nieuprawnionych, zapewnienie bezpiecznych warunków świadczenia pracy pracownikom i klientom. Zainstalowany monitoring nie powinien zwalniać pracowników z wypełniania swoich obowiązków.

Dyrektywa RODO wskazując na prawa pracownika w art. 5, 6, 9 i 10. RODO stanowi, że dane osobowe pracowników powinny być przetwarzane zgodnie z prawem (1), rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (2), czyli przetwarzane w ograniczonym zakresie (3), minimalnie, a nie ponad te cele (4), prawidłowo (5), przechowywane przez czas określony (6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (7).

Pamiętajmy, że pracownicy, jak i osoby postronne objęte monitoringiem, mają określone prawa, z których za najważniejsze RODO uznaje:

  1. prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonych miejscach, jego zasięgu, celu, podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu,
  2. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  3. prawo żądania usunięcia danych dotyczących swojej osoby,
  4. prawo do anonimizacji swojego wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących swojej osoby danych osobowych,
  5. prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

Brak możliwości komentowania.