Organizacje Pożytku Publicznego

JESTEŚMY PO TO, ABY UCHRONIĆ PAŃSTWA PRZED KARAMI ADMINISTRACYJNYMI, SPORAMI SĄDOWYMI I ODSZKODOWANIAMI. Po prostu myślimy szybciej!

Specjalną ofertę adresujemy do Organizacji Pożytku Publicznego:

 • Stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 • Fundacji,
 • Kościołów, parafii i związków wyznaniowych,
 • Towarzystw Absolwentów i Przyjaciół,
 • Klubów sportowych i żeglarskich,
 • Bractw i Klubów,
 • Ochotniczych Straży Pożarnych

nie działających w celu osiągnięcia zysku, które na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  uzyskały status organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli:

 • działacie Państwo na rzecz mieszkańców i obywateli,
 • działacie na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie sytuację życiową lub materialną;
 • w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, począwszy od ochrony środowiska, edukacji czy promocji zdrowia, poprzez pomoc osobom chorym i ich rodzinom, pomoc osobom niepełnosprawnym,
 • korzystacie z przywileju otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

to jesteście w posiadaniu danych osobowych i zarządzacie tymi danymi, a to oznacza, że jesteście zobowiązani do ich ochrony.

Zastanówcie się Państwo czy zarządzacie danym osobowymi zgodnie z przepisami, np. czy informacje dotyczącej bieżącej działalności albo zdjęcia na Waszych stronach internetowych publikowane są za zgodą osób, których dotyczą?

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych NAKŁADA na Państwa jako administratorów danych nie tylko obowiązki, ale i odpowiedzialność, a osobom poszkodowanym daje prawo do dochodzenia bardzo wysokich odszkodowań.

Artykuł 79 1. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem niniejszego rozporządzenia

Artykuł 82 1. Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę. 2.Każdy administrator uczestniczący w przetwarzaniu odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym niniejsze rozporządzenie.

Brak możliwości komentowania.